תקנון האתר

קבוצת יבנה מוצרי מזון אגש”ח בע”מ

כללי:

1.ברוכים הבאים לאתר יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית בע”מ shop.pickles.co.il שהינו אתר המופעל על ידי קבוצת יבנה מוצרי מזון אגש”ח בע”מ להלן: “החברה”) והמוכר מוצרי מזון  (להלן: “המוצרים”). האתר משמש לסחר מקוון לרכישת המוצרים על ידי הגולשים (להלן: “המשתמשים” ו/או “המזמינים”) באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

2.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע וכן להיפך האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע וכן להיפך.

3.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

4.גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

תנאי שימוש באתר:

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:

5.כל רכישה ו/או שימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “ההסכם”). המהווים חוזה בין הלקוח לחברה.

6.השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים שגילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים כאמור.

7.גלישה ורכישה באתר דרך האתר מהווה הצהרה כי קראתם את תנאי השימוש, הנכם מודעים לתנאי השימוש ומסכימים לפעול לפיהם וכי לא תהיה לכם או למישהו מטעמכם כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מן החברות הקשורות אליה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

8.החברה שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

9.החברה תהא זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או להפסיק ו/או להשעות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי לגולשי האתר.

10.תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

אבטחת מידע ופרטיות באתר:

  1. אנומונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים.

יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית ssl .

רכישת מוצרים באתר ומבצעים:

12.באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר, לרבות מוצרים של ספקים אחרים אשר אינם מיוצרים על ידי החברה. החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל.

13.לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע”מ) למעט מוצרים שאינם חייבים במע”מ על פי דין. עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

14.יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

15.מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, החברה תעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין במידה וניתן ו/או המזמין מבקש זאת, ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי החברה, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חליפי הנמצא במלאי.

16.החברה מקפידה כי המוצרים  שמלוקטים על ידי עובדיה מאיכות טובה. עם זאת ובמידה ומזמין אינו שבע רצון מאיכות המוצרים שלוקטו עבורו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליף את המוצר במוצר אחר או לחילופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר שנטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור.

17.סעיף 16 אינו חל על מוצרים המיוצרים על ידי ספקים שאינם החברה, שאז יש לפנות אל שירות הלקוחות של היצרן הספציפי.

18.החברה יכולה לערוך מבצעים מעת לעת והיא רשאית להפסיקם. המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם) והכול בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף לכל סימון או הצהרה בנוגע למבצע.  עם זאת החברה רשאית לשנות את תוקפו של המבצע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

19.בחירת המבצעים, ההטבות יהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא יכולה להחליט להעניקם ליחידים או קבוצות על פי קריטריונים שיקבעו על ידה בלעדית מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

20.לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. במסגרת הרכישה באתר תוכלו להזמין ממוצר כלשהו אך ורק בכמות סבירה. סבירות הכמות תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים:

21.בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

22.התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ובכפוף לאישור חברת האשראי. כרטיסי האשראי המכובדים על ידי החברה יופיעו בעמוד התשלום. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות אל החברה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור.

23.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהחברה מכבדת.

24.בסיום העסקה ואישורה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.

25.ע”פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ”י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים הקודמים, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.

יובהר בכל הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.

26.אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של החברה לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה. החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי החלוקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

27.החברה מקפידה כי שירות השליחים שלה יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה באתר. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

28.יובהר, כי הזמנות בתקופות חגים יש להזמין 10 ימים קודם למועד האספקה המבוקש.

29.במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחילופין והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות אך לא רק, בפתח ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה ולדווח על מקרה כאמור עם זאת החברה שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.

30.החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

31.החברה תהא רשאית, במקרים אשר לשיקול דעתה הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין, כספו יוחזר.

32.אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.

33.משלוחים במסגרת האתר מבוצעים לכל חלקי הארץ ויסופקו בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 14:00 יעברו ליום העסקים הבא.

34.החברה שומרת על הזכות לעדכן את מועדי האספקה הנקובים בסעיף 33 לעיל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

35.עם  הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

36.מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

37.והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמין.

38.שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.

39.מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו, טרם הגעת המשלוח, ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון אשר פרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

40.עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

41.המזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.

42.בכל מקרה של שינוי הזמנה או ביטול או הוספת מוצרים להזמנה, שנעשו לאחר שחברת השליחויות אספה את המשלוח מהחברה, יחויב הלקוח בעלות משלוח נוספת ונפרדת.

43.ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יתאפשרו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין פסידים דוגמת ירקות ופירות אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול וכן באם המוצר ניזוק על ידי המזמין או שנפתחה אריזתו. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל שזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.

44.החזרת המוצרים על ידי המזמין כפופה לתשלום דמי משלוח על ידי המזמין כמפורט בסעיף 35 לעיל.

45.עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לאמור בסעיף 43 להלן תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 37 לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.

46.החברה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל מוצר שהתקבל באיכות ירודה), על המזמין להודיע  לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע לחברה במועד האמור, יראו את המזמין כפי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה לשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

47.לא ניתן להחזיר מוצרים שנפתחו, אלא אם הם נמצאו מקולקלים.

48.יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986 ו/או בכפוף למדיניות האתר כפי שתהא מעת לעת.

קניין רוחני:

49.כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכליליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר, לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה.

50.מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים  על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם  וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה של החברה.

51.אין  להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

52.הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

53.החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

אבטחה:

54.האתר של החברה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. של המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

העדר אחריות:

55.החברה מתחייבת כי מארזי השי הנמכרים באתר הינם באיכות גבוהה. במידה והמזמין יקבל מארזי שי באיכות ירודה, הרי שעליו לפנות לחברה ולעדכנה תוך יום עסקים אחד לכל היותר. החברה תבדוק את התלונה ותהא  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את תכולת מארזי השי במוצרים אחרים או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח.

56.מלאי המוצרים בתת הקטגוריות של “המוצרים ואריזות שי” משתנה לעתים תכופות בתקופות חגים ועל כן ייתכנו חוסרים בחלק מן המוצרים המופיעים בקטיגוריות אלה. ככל ואחד המוצרים בקטיגוריות אלה אשר הוזמנו על ידי המזמין לא יהיו במלאי, החברה תעשה כל מאמץ לספק למזמין מוצר חלופי דומה. היה והמוצר החלופי שיסופק לא יהיה לשביעות רצונו של המזמין, ביכולתו של המזמין ליצור קשר עם החברה ולבקש החזר כספי בכפוף לאמור לעיל.

57.החברה מקפידה כי המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה ועל פי התקנים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה שיירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.

58.הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתנים לעיתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל.

59.החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק לכם מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה וזאת בתוך יום עסקים אחד ממועד קבלת ההזמנה ולבקש לזכותכם בגובה מחיר המוצר שנרכש ולתאם את החזרתו של המוצר לחברה ללא עלות.

60.החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ולחברה אין כל שליטה על התוכן כאמור, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

61.החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר, לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

62.החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי החברה זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות החברה. במקרה זה גובה האחריות של החברה יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

63.החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח האתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכו’…הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

התחייבויות המשתמש:

64.במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, החברה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם  בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

סמכות שיפוט והודעות:

65.על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שישמו אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

66.כל מכתב שישלח לחברה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי החברה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד החברה על אי קבלה.

מדיניות פרטיות:

67.מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

68.אתר האינטרנט www.shop.pickles.co.il המופעל ומנוהל על ידי החברה משמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים והמשתמשים באתר (להלן: “השירות”) וללקוחות הנרשמים והמשתמשים בשירותי החבה (להלן: “המשתמשים” ו/או “הגולשים”).

69.החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיוניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.

מאגר המידע והשימוש בו:

70.כחלק מהשימוש בשירותיה אתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי החברה.

71.בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

72.החברה שומרת טוקן של כרטיס האשראי המאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס אשראי. לצורך זה מתבצע תהליך טוקניזציה במסגרתו עם הזנת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, פרטי הכרטיס מוצפנים ואינם נשמרים במאגר המידע של החברה למעט 4 הספרות האחרונות של הכרטיס, תוקף הכרטיס וכן טוקן המשתמש לשחזור פרטי הכרטיס בלבד.

מאגר המידע והשימוש בו:

73.הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיוניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

1.לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;

2.ניהול חשבון המשתמש;

3.לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

4.לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

5.לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);

6.אכיפת תנאי השימוש של החברה;

7.יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;

8.לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימשו ובמדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר:

74.פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:

1.שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

2.עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימשו אחר בקשר להרשמתו באתר;

3.צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

4.צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

5.מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

75.החברה רשאית, למרות האמור לעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכול בכפוף להוראות כל דין.

76.ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.

77.בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (sms), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת על עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

78.המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות, לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008.

מסירת מידע לצד שלישי:

79.מצבים בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

1.כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

2.במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;

3.על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;

4.במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין.

5.בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בית משפט, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות האכיפה או רשות ממשלתית אחרת;

6.על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;

7.על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;

8.כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

9.על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;

10.בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

צדדים שלישיים:

80.ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים האלו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.

81.כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימשו ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, החברה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

82.החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון “cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים ארש צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימשו שחברות אלו עושות ב”cookies” כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע:

83.המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי החברה לרבות ביצוע הזמנות באתר.

84.כאשר המשתמש נרשם  לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל החברה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. החברה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום וסקרים. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות לשו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

שימוש ב”cookies”:

85.החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

86.החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.

87.עוגיות (cookies) – כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה לקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימשו בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימשו בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

88.החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימשו המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

אבטחת מידע:

89.החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

90.החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

91.עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

זכות לעיין במידע ולעדכנו:

92.על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

93.אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

94.החברה רשאית שלנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, אזי תפורסם על כך הודעה באתר החברה.

שירות לקוחות ופנייה לחברה:

95.מוקד שירות הלקוחות של החברה פועל בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00-15:00 בטלפון שמספרו 08-8548313 וכן בדוא”ל שכתובתו היא: [email protected] .

מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.